Menu

TEST : Online - 8. sınıf Fen ve teknoloji teog 1. dönem sınavı testi

• 588 defa çözüldü.

2015 - 2016 8. sınıf Fen ve teknoloji dersi 1. Dönem TEOG sınavı sorularıdır.

1

Bir araştırmada bezelye bitkisinin boy uzunluğunun kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birinci dölde oluşan uzun boylu bitkiler saf döldür.
B) Birinci dölü vermek üzere çaprazlanan her iki bitki de heterozigottur.
C) İkinci dölde oluşan uzun boylu bitkilerin tamamı heterozigottur.
D) İkinci döldeki kısa boylu bitkiler, bu özellik bakımından homozigottur.


2

Bir dergide yer alan bu olayda DNA testi uygulamasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?

A) Anne ve babanın nükleotit çeşitlerinin, çocuğunkiyle aynı olması
B) Çocukların kalıtsal özelliklerinin çevresel etkilerle büyük ölçüde değişmesi
C) Canlıların kalıtsal bilgilerinde anne ve babasınınkiyle daha fazla ortaklık görülmesi
D) Çocuğun hangi aileye ait olduğunu anne ve babasının fenotipinin belirliyor olması


3

Ahmet, bir dergide aşağıdaki haberi okumuştur.

Bilim insanları üreme hücrelerindeki zararlı genlerin gelecek nesillere aktarılmasını önleme yönünde önemli başarılara ulaştılar.

Ahmet’in bu haberle ilgili aşağıdaki çıkarımlarından hangisi doğrudur?

A) Toplumun tüm bireylerinde kromozom sayısının azalacağı
B) İnsanların çevresel değişikliklerden etkilenmeyeceği
C) İnsanların daha fazla mutasyona uğrayacağı
D) Toplumda kalıtsal hastalıkların azalacağı


4

Zeynep, sınıfta şekildeki gibi bir DNA modeli yapmıştır.


Bu DNA modeline göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?

A) Halil: Raptiyeler fosfattır.
B) Erol: Renkli kartlar nükleotittir.
C) Derya: Boncuklar deoksiriboz şekeridir.
D) Fatma: Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir.5

Hipotez: Aynı yaşam ortamında bulunan farklı türler benzer adaptasyonlar geliştirebilir.
Buna göre aşağıda verilen,
I. Çölde yaşayan çöl tilkisinin uzun kulaklı, kutuplarda yaşayan kutup tilkisinin kısa kulaklı olması
II. Çöllerde yaşayan kaktüslerin ve sütleğen bitkisinin gövdelerinde su depolaması
III. Kutuplarda yaşayan ayı ile çölde yaşayan devenin ayaklarının geniş tabanlı olması
örneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular?

A) Yalnız I     B) Yalnız II
C) I ve II      D) I ve III


6

Darwin’e göre yaşamsal faaliyetler için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörler canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olur. Ortama uyum sağlayanlar, doğal seçilim sürecinde nesillerini sürdürmeye devam ederler.
Aşağıdaki örneklerden hangisi Darwin’in ileri sürdüğü bu görüşle açıklanamaz?

A) Nemli bir çevre gittikçe kuraklaştığında, bu çevrede su ihtiyacı fazla olan bitki sayısının azalması
B) Yeşil yapraklı ağaçların çok olduğu alanlarda, yeşil renkli çekirgelerin daha fazla bulunması
C) Hızlı koşan tavşan ve geyiklerin avcı hayvanlardan kurtulma şansının yavaş koşanlardan fazla olması
D) Futbol oynayan bir çocuğun topa sürekli sol ayağıyla vurması sonucu, sol ayağındaki kasların daha fazla gelişmesi


7

Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında
kullanılmaktadır.
Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnızca bu geni taşıyan keçilerin sütlerinde ipek lifleri bulunabilir.
B) Gen aktarılan keçilerin beslenme şekli değişiklik gösterir.
C) Bu çalışma, biyoteknoloji alanı kapsamındadır.
D) Bir gen, farklı canlılarda aynı işlevi görebilir.


8

Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır.
Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

A) Bir kelebek tırtılının bulunduğu ağaç dalı parçasına benzerlik göstermesi
B) Çuha çiçeğinin renginin yetiştirildiği ortam sıcaklığına göre değişmesi
C) Arıların beslenme şekillerine göre kraliçe veya işçi arı olması
D) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması


9

Çekinik genle aktarılan bir hastalığın yavrularda ortaya çıkması, aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde olabilir?

  Anne Baba
A) AA AA
B) AA aa
C) Aa Aa
D) AA Aa

10

Fen ve Teknoloji öğretmeni öğrencisinden “ - - - - ” konusu hakkında bir sunum hazırlamasını ister. Öğrenci sunumu için şemadaki soy ağacını hazırlar.


Buna göre öğrencinin hazırladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaptasyonun evrim açısından önemi
B) Modifikasyonun oluşma süreçleri
C) Akraba evliliğinin sakıncaları
D) Biyoteknolojinin uygulamaları


11

Şekilde deniz yıldızlarıyla gerçekleştirilen K ve L deneyleri gösterilmiştir.


Bu deneylerin sonuçlarıyla ilgili olarak,
I. Her iki deneyde de mitoz bölünme gerçekleşir.
II. L deneyinde, mitoz bölünme üremeyi sağlamıştır.
III. K deneyinde, kromozom sayısı yavru canlılarda iki katına çıkmıştır. L deneyinde ise yarıya inmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II
C) II ve III     D) I, II ve III


12

Şekildeki gibi su dolu bir leğen çevresinde bulunan İbrahim, Selma ve Koray arasında aşağıdaki konuşmalar geçmektedir.

İbrahim: Elimdeki tahta parçasını suya bırakırsam topa etki eden kaldırma kuvveti değişmez.
Selma: Elimdeki demir topu suya bırakırsam leğendeki su seviyesi değişmez.
Koray: Elimdeki bir kova tuzu suya karıştırırsam topun batan hacmi azalır.
Buna göre hangi öğrencilerin yargıları doğrudur?

A) Selma ve Koray
B) İbrahim ve Koray
C) İbrahim ve Selma
D) İbrahim, Selma ve Koray


13

Kütlesi 18 g ve hacmi 6 cm3 olan K cismi, M sıvısı içinde şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, M sıvısının yoğunluğu kaç g/cm3 olabilir?

A) 4   B) 3   C) 2   D) 1


14

Mehmet, bir bilyeyi önce havada sonra sıvı içinde dinamometre ile şekilde gösterildiği gibi tartıyor.

Mehmet, yalnızca bu ölçümleri kullanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?

A) Cismin geometrik şekli kaldırma kuvvetini etkiler mi?
B) Yüzme ve batma olayı sıvının yoğunluğuna bağlı mıdır?
C) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığının etkisini azaltır mı?
D) Cisimlerin yoğunluklarının değişmesi, sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetini etkiler mi?


15

Bir öğrenci, üç özdeş cismi farklı yoğunluklardaki sıvıların ortasına bırakıyor ve cisimlerin sıvılardaki denge konumlarını şekildeki gibi gözlemliyor.

Buna göre;
I. K sıvısının yoğunluğu en büyüktür.
II. L sıvısının yoğunluğu ile cismin yoğunluğu eşittir.
III. M sıvısının yoğunluğu en küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


16

Ağırlıkları eşit K ve L cisimleri, farklı M ve N sıvılarına daldırıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.

K ve L cisimlerinin hacimleri ve yoğunlukları bilinmediğine göre;
I. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
II. M sıvısı, N sıvısından daha yoğundur.
III. K ve L cisimlerinin yoğunlukları eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve II
C) II ve III     D) I, II ve III


17

Tabloda bazı sıvıların yoğunluk değerleri verilmiştir.

Sıvı Yoğunluk (g/cm3)
Su 1
Etil Alkol 0,8
Zeytinyağı 0,9

Yoğunluğu 2 g/cm3 olan bir cisim bu sıvıların ayrı ayrı bulunduğu kaplara bırakıldığında, cisme etki eden kaldırma kuvvetini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


18

Elma, portakal, nar ve yumurta suya bırakıldığında şekildeki gibi dengede duruyor.

Bu yiyeceklere etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, yiyeceklerin hangilerinin ağırlıkları kesinlikle eşittir?

A) Nar ve elma                B) Nar ve yumurta
C) Yumurta ve portakal    D) Elma ve portakal


19

Bir cam bilye, su içinde şekildeki gibi tartılıyor.


Buna göre bilyenin havadaki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 40 N   B) 35 N   C) 30 N   D) 29 N


üst