Menu

TEST : Online - 7. sınıf kültür ve miras testi

• 374 defa çözüldü.

Online - 7. sınıf kültür ve miras testi (Osmanlı'nın kuruluşundan Yavuz Sultan Selim'e kadar) çöz.)

1

Osmanlı Devletinin kurucusu ve kurulduğu yer eşleştirmesinden hangisi doğrudur?

A) Orhan Bey-Bursa          B) Osman Bey- Söğüt
C) Osman Bey-Edirne        D) Süleyman Şah-Konya

2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
B) Hoşgörülü ve adil bir politika izlenmesi
C) Balkanlarda siyasi birliğin güçlü olması
D) Üstün yetenekli padişahların yetiştirilmesi

3

Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey'in yaptığı işlerden biri değildir?

A) Bizans'ı Koyun hisar Savaşında yenmesi
B) Yar hisar, İnegöl, Yenişehir ve Bilecik'i Bizans'tan alması
C) İlk bakır parayı bastırması
D) Bursa'yı alarak başkent yapması

4

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey'in yaptığı işlerden biri değildir?

A) Bizans'la ilk defa savaş yapılması
B) Karesi oğulları Beyliğini alarak denizciliğe önem vermesi
C) İlk gümüş parayı bastırması
D) Bursa'yı alarak başkent yapması

5

Osmanlı'nın Rumeli'de fethettiği yerlere Türk ailelerini yerleştirmesine İskân Politikası denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi İskân Politikasının amaçlarından biri değildir?

A) Fethedilen yerde kalıcı hâkimiyeti sağlamak
B) Arazileri tarıma açarak üretimi ve vergi gelirlerini artırmak
C) Fethedilen yerlerdeki gayrimüslim çoğunluğu ortadan kaldırmak
D) Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmek

6

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen sosyal yapıya............... denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir?

A) ahilik    B) lonca    C) esnaf ve zanaatkâr    D) tüccarlık

7

Çocukların askerler tarafından ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi almasına ................ denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram getirilmelidir?

A) iskân sistemi     B) istimalet sistemi
C) tımar sistemi     D) devşirme sistemi

8

Osmanlıların en önemli askeri kuvvetidir. Tımar sahipleri kendilerine verilen dirliğin geliri karşılığında asker yetiştirirdi. Barış zamanında bulunduğu yerin güvenliğini sağlar, savaş zamanında bağlı bulundukları Sancakbeyi ve Beylerbeyi'nin emrinde savaşa katılırlardı.
Yukarıda verilen Tımar sistemi ile ilgili açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin yararlarından biri değildir?

A) Toprak işlenmiş ve üretimde süreklilik sağlanmıştır.
B) Vergi toplamak zorlaşmıştır.
C) Hazineye yük olmadan güçlü bir ordu oluşturulmuştur.
D) Merkeze uzak bölgelerde, devlet otoritesi sağlanmıştır.

9

Sınır boylarındaki atlı birliklerdir. Orduya öncülük etmek, düşman birlikleri hakkında istihbarat bilgileri toplamak görevleriydi.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki Osmanlı ordusunun bölümlerinden biri olan kavramla ilgilidir?

A) Akıncılar    B) Yeniçeriler    C) Cebeciler    D) Azaplar

10

Osmanlı Devletinde Deniz Kuvvetleri (Donanma) başkomutanına ........................... denirdi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram getirilmelidir?

A) nişancı           B) sadrazam
C) kazasker        D) kaptan-ı derya

11

Padişah başkanlığında toplanan askeri, siyasi, idari, hukuki ve mali işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurula divan-ı hümayun denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunun bölümlerinden biri değildir?

A) Sadrazam    B) Kazasker    C) Beylerbeyi    D) Nişancı

12

Aşağıda eşleştirilen divan üyeleri ve günümüzdeki karşılık gelen kavramların hangisi yanlıştır?

A) Kazasker - Adalet Bakanı
B) Sadrazam - Bakan
C) Reisül Küttap - Dışişleri Bakanı
D) Defterdar - Maliye Bakanı

13

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethi için Osmanlı devletinin yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Boğazın Avrupa yakasına Rumeli (Boğazkesen) Hisarının yapılması
B) Şahi denilen büyük topların döktürülmesi
C) Haliç'in ağzının zincirlerle kapatılması
D) 400 parçadan oluşan donanma kurulması

14

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

A) İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin yeni "başkenti" olması
B) Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişinin kolaylaşması
C) Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasındaki bütünlüğün sağlanması
D) Ortaçağın kapanıp Yeniçağın başlaması

15

Aşağıdakilerden Fatih döneminde hangisinin alınmasıyla Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A) Trabzon    B) Kırım    C) Gökçeada    D) Sinop

16

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

A) Bizans'ın (Doğu Roma) yıkılması
B) Ortaçağın kapanıp Yeniçağın başlaması
C) Osmanlı Devleti'nin "imparatorluk" haline gelmesi
D) İpek ve Baharat Yolu'nun Türklerin eline geçmesiyle Coğrafi keşifler'in başlaması

17

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nin sonuçlarından biri değildir?

A) Baharat yolunun öneminin azalması
B) Mısır, Suriye ve Arap Yarımadası'nın Osmanlının eline geçmesi
C) Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi
D) Halifeliğin Osmanlı'ya geçerek Yavuz Sultan Selim'in ilk Osmanlı halifesi olması

18

Aşağıdakilerden hangisi devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu kanıtlar?

A) Divan toplantılarının belirli günlerde yapılması
B) Kararlarda son sözün padişaha ait olması
C) Divana Fatih devrinden sonra veziriazamın başkanlık yapması
D) Divanda büyük davalara bakılması

19

Osmanlı Devleti’nde yönetim, askerlik, maliye, adalet gibi önemli konuların görüşülüp karara bağlandığı yere ne ad verilirdi?

A) Divan-ı Hümayun       B) Kurultay
C) Beylerbeyi                 D) Lonca

20

* Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
* Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki toprakları bir bütünlük kazandı.
* Bizans Devleti yıkıldı. Türklerin Balkanlardaki fetihlerine engel ortadan kalktı.
Yukarıda önemli sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haçlı Seferleri       B) Rodos'un fethi
C) Kıbrıs'ın fethi        D) İstanbul'un fethi

üst