Menu

TEST : Online - 9. Sınıf ilk yerleşmeler, yerleşme tipleri ve beşeri yapı testi

• 215 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf ilk yerleşmeler, yerleşme tipleri ve beşeri yapı konu testi çöz.

1

İlk yerleşmelerde olduğu gibi günümüzde de şehirler en çok orta kuşakta toplanmıştır.

Bu durum aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Ortama yükselti
B) İklim şartlar
C) Engebelilik
D) Doğal bitki örtüsü
E) Yer yapısı


2

İlk yerleşmeler Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri arası, Mısır'da Nil nehri çevresi, Hindistan'da Ganj ve İndus nehirleri çevresinde toplanmıştır.

Bu alanların hangi ortak özelliği ilk yerleşmelerin kurulmasında temel etken olmuştur?

A) Verimli tarım alanları vardır.
B) Nüfus fazladır.
C) İstilalara uzak alanlardır.
D) Eğitim seviyesi yüksektir.
E) Akarsuların rejimi düzenlidir.


3

Aşağıdakilerden hangisi akarsu boylarına yerleşen ilk şehirlerin yararlandığı akarsulardan biri değildir?

A) Nil            B) Fırat
C) Dicle        D) Sakarya
E) İndus


4

Aşağıda verilen şehir fonksiyonlarından hangisi, diğerlerinden yüz yıllar sonra ortaya çıkmıştır?

A) Turizm şehirleri             B) Ulaşım şehirleri
C) İdari şehirler                 D) Tarım şehirleri
E) Ticaret şehirleri5

Nüfus sayısı ve idari bakımdan düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha küçük bir yerleşme birimidir?

A) Kent          B) Kasaba
C) İlçe           D) Köy
E) Kom


6

Toplu köy yerleşmelerinin bulunduğu bir alanda, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuru tarım yöntemi uygulanır.
B) Nüfus yoğunluğu fazladır.
C) Kurak-yarı kurak bir alandır.
D) Bitki örtüsü cılızdır.
E) Konutlar çok katlı değildir.


7

Dünya'da yoğun nüfuslu alanlar incelendiğinde ya tarımın yoğun olarak yapıldığı akarsu boyları ya da sanayileşmenin geliştiği alanlar dikkat çekmektedir.

Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde nüfusun yoğun olma sebebi sanayileşme değildir?

A) Almanya'da Essen çevresi
B) Orta Avrupa’da Alsas-Loren bölgesi
C) İndus ve Ganj çevresi
D) İngiltere’nin iç kesimleri
E) Kuzeybatı Avrupa


8

Yerleşmelerin yeryüzüne dağılışında bazı etkenler sınırlayıcı rol oynarlar.

Bu etkenler dikkate alındığında, aşağıdaki alanlardan hangisinin sık nüfuslu bölgelerden biri olduğu söylenebilir?

A) Amazon havzası
B) Büyük Sahra çevresi
C) Kongo nehri çevresi
D) Tuna nehri çevresi
E) Himalayalar


9

Kırsal yerleşmelerde evlerin bir arada olduğu yerleşmeler "toplu yerleşmeler" olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi toplu yerleşmelerin bulunduğu bölgelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Tarım alanlarının geniş olması
B) Su kaynaklarının yetersiz olması
C) Kurak-yarı kurak iklime sahip olmaları
D) Ulaşımın kolay olması
E) Yer şekillerinin engebeli olması


10

İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Su kaynakları        B) İklim koşulları
C) Ulaşım                  D) Turizm etkinlikleri
E) Toprak özellikleri


11

Kentsel yerleşmelerin bir kısmı ekonomik faaliyetlerle, bir kısmı sosyal ve kültürel aktivitelerle gelişmektedir.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde şehir ve onu geliştiren fonksiyon yanlış verilmiştir?

A) Cambridge - Eğitim        B) Marsilya - Liman
C) Paris - İdari                   D) Atina - Sanayi
E) Vatikan - Dini


12

Yukarıdaki Dünya haritasında verilen noktaların hangisinde, nüfus ve yerleşmenin yoğun olmasının temel sebebi tarımsal faaliyetlerdir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


13

Bir ülkenin coğrafi bölgeleri arasında, kırsal yerleşmelerin konut yapı malzemesi çeşitlilik gösteriyorsa, bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yer şekilleri sadedir.
B) Çeşitli iklimler görülür.
C) Gelişmiş bir ülkedir.
D) Bitki örtüsü gürdür.
E) Nüfus yoğunluğu fazladır.


14

İklim ve yer şekilleri, nüfusun yeryüzüne dağılışını önemli ölçüde etkiler.

Aşağıdaki yerlerden hangisi seyrek nüfuslu alanlardan biridir?

A) Sibirya                       B) Orta Amerika
C) Kuzeybatı Avrupa        D) Güneydoğu Asya
E) Kuzeydoğu Amerika


15

Yerleşim alanlarının dağılışında, aşağıdakilerden hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir?

A) Su kaynakları          B) Bitki örtüsü türü
C) İklim koşulları         D) Tarım alanları
E) Yer şekilleri


16

Yeryüzünde bazı akarsu havzalarında, iklim şartları ve gür bitki örtüsü nedeniyle, yerleşme olumsuz etkilenmiştir.

Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu duruma örnek verilebilir?

A) Fırat             B) Nil
C) Amazon        D) Ganj
E) İndus


17

- Günümüzde en önemli ekonomik faaliyet madenciliktir.
- Sibirya'nın Tamir Yarımadası'nın en batı ucunda bulunur.
- Sovyetler Birliği döneminde askeri üst olarak kullanılıyordu.

Yukarıda özellikleri verilen kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) La Paz          B) Dikson
C) Kiev             D) Ulan Bator
E) Bombay


18

Aşağıdaki kent yerleşmelerinden hangisi "Avrupa'nın güney kapısı" olarak adlandırılan liman kentidir?

A) Londra         B) Paris
C) Roma          D) Marsilya
E) Sofya


19

Köyler, yürütmekte oldukları ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırılır ve adlandırılırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik etkinliğine göre, sınıflandırılan köy tiplerine örnek olabilir?

A) Dağ eteği köyleri        B) Plato köyleri
C) Balıkçı köyü               D) Akarsu boyu köyü
E) Ova köyü


20

Herhangi bir alanda yerleşmenin kurulmasını ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri iklimdir.

Aşağıdaki alanlardan hangisinde, iklim koşulları, yerleşmeyi sınırlandıran bir etken değildir?

A) Amazon Havzası
B) Orta Asya
C) Batı Avrupa
D) Kuzey Afrika
E) Orta Avustralya


üst