Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi 3

• 1470 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi 3

1

Türk kadınına 1930'da belediye seçimlerine, 1934'te ise genel seçimlere katılma hakkı verildiğinde Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınlar henüz bu haklara sahip değildi.
Bu bilgiden hareketle Türk inkılâbıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Batının örnek alındığı
B) Çağdaş ve ilerici olduğu
C) Kendine has özellikler taşıdığı
D) Taklitçi olmadığı


2

Cumhuriyet döneminde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
- Ziraat enstitüleri kurulmuş
- Veterinerlik okulları açılmış,
- Ziraat Bankası açılmış,
- Aşar vergisi kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ulaşılmak istenen öncelikli hedeflerden biri değildir?


A) Köylüye maddi destek sağlamak
B) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
C) Köylünün vergi yükünü hafifletmek
D) Tarımsal ürünlerin ihracatını artırmak


3

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme amacına yöneliktir?


A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi


4

Türkiye’de, düşünce ve duyguda birleşen bir toplum oluşturma amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?


A) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
B) Çok partili hayata geçilmek istenmesi
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Öğrenim Birliği Yasası’nın kabulü5

ÖĞRETMEN: Osmanlı Devletinde kadın ve erkek arasında toplumsal alanda bir eşitlik yoktu. Kadınlar toplumsal hayatta hak ettikleri saygıyı göremiyordu.
Öğretmenin bahsettiği bu olumsuzluk yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisiyle giderilmiştir?


A)Medeni Kanun’un kabulüyle
B)Tevhid-i Tedrisat’ın gerçekleşmesiyle
C)Takrir-i Sükun Yasası’nın çıkarılmasıyla
D)Latin harflerinin kabul edilmesiyle


6

Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi amacıyla;
I. Siyasi partilerin kurulması
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi
II. Soyadı Kanunu’nun yayınlanması
İnkılaplarından hangisi ya da hangileri gerçekleştirilmiştir?


A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) I ve II   D) I ve III


7

TBMM’nin açıldığı ilk yıllarda ordu ve siyaset iç içeydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluğu gidermek amacıyla gerçekleştirilmiştir?


A) Askerlerin milletvekili olmasının yasaklanması
B) Takrir-i Sükun Yasası’nın çıkarılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması


8

I. Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
IV. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlama amacına yöneliktir?


A)1  B) 2  C) 3  D) 4


9

Eğitim sistemimizin, planlanmasında ve uygulanmasında daima gözetilmesi gereken temel esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)Öğretim birliğinin sağlanması
B)Eğitim de fırsat eşitliğinin sağlanması
C)Eğitim programlarının bilimsel olması
D)Eğitimin geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi


10

TUĞÇE: 2 Mayıs 1 920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kurulmasıyla sağlık alanında bakanlık düzeyinde bir kuruluş oluşturulmuştur.
TOLGA: 1931 yılında ise hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi yöntemleri için Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur.
Tolga ve Tuğçe‘ nin bahsettiği bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Sağlık hizmetlerinin devlet kontrolü altında gerçekleştirildiğinin
B) Bütçeden en fazla payın sağlık sektörüne aktarıldığının
C) Sağlık sektöründeki büyümede yabancı şirketlerinde rol oynadığının
D) Sağlık alanında yapılan yatırımların devlete yük olduğunun


11

Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryolları ve bazı işletmeler Yeni Türk Devleti tarafından satın alınmıştır.
Yeni Türk Devleti’nin bu tutumu aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?


A) Demiryolu taşımacılığını özendirmek
B) Yabancıların ekonomideki etkinliğini azaltmak
C) Dış devletlerle iyi ilişkiler kurmak
D) Özel teşebbüsün güçlenmesini sağlamak


12

3 Mart 1924te halifelik kaldırılırken aynı tarihte Tevhidi Tedrisat Kanunu da kabul edilmiştir.
Bu gelişmelerle ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?


A) Eğitimi ulusallaştırmak
B) Bağımsız bir dış politika izlemek
C) Laiklik anlayışını yaygınlaştırmak
D) Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirmek


13

- Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alması
- Kadınların istediği mesleği seçebilmesi
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?


A) Kadın erkek eşitliği
B) Laik devlet anlayışı
0) Demokrasi yönetimi
D) Kanun üstünlüğü


14

ÖĞRETMEN: Batıdaki bilim ve teknik alandaki gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devletinde kapitülasyonların da etkisiyle sanayi gelişmemiştir. Bu nedenle yeni Türk Devleti özellikle sanayi alanında radikal kararlar alarak; devletin dışa bağımlı olmadan, kendi öz kaynaklarıyla sağlam bir ekonomik yapıya kavuşması için çalışmalar yapmıştır.
Öğretmenin verdiği bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik programın Türkiye tarafından da devam ettirildiğine
B) Türkiye’nin milli ekonomiye dayalı bir kalkınmaya öncelik verdiğine
C) Türkiye’nin ekonomik hedeflerinden birinin de dışa bağımlılığı azaltmak olduğuna
D) Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik çöküntüde sanayileşmedeki eksikliklerin etkili olduğuna


15

Atatürk eğitimle ilgili yaptığı bir konuşmada; “Türk milletine gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır” demiştir.
Bu durum Atatürk’ün eğitim konusunda,
I. Çağdaşlık
II. Dogmatiklik
III. Millilik
İlkelerinden hangisi ya da hangilerini benimsediğini göstermektedir?


A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II veIII


üst