Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi

• 1315 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi

1

I. Osmanlı İmparatorluğu’nda Darülfünun’un kurulmasına ve fesin dışarıdan alınmasına karşı çıkılmıştır
II. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Darülfünun’un ve fesin kaldırılmasına da karşı çıkılmıştır
Bu karşı çıkan kişiler aşağıdakilerden hangisini istemedikleri söylenebilir?


A) Devlet yönetimini
B) Her türlü eğitimi
C) Yeni gelişmeleri
D) Geleneklerin korunmasını


2

M. Kemal Kastamonu gezisinde Şapka giyerek, sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlattı. Çeşitli gezilerinde şapka giyildiğini görmesinden sonra, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun” çıkarıldı
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;
I. Yenilikler konusunda halka öncülük ettiği
II. Siyasi bir alanda yenilik yaptığı,
III.Geziler yoluyla halkı bilgilendirmeye çalıştığı
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


3

30 Kasım 1925 tarihinde TBMM'de çıkarılan kanunla, tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatıldı. Kanun, bütün tarikatlarla birlikte, şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi unvan ve sıfatların kullanımını kaldırdı.
Bu inkılabın Atatürk ileklerinden hangisi ile daha çok ilişkili olduğu söylenebilir?


A) Milliyetçilik              B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik       D) Laiklik


4

30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken; toplumsal hayatta ayrıcalık özelliği taşıyan “mollalık, dedelik, dervişlik” gibi unvan ve lakapların da kullanılması yasaklanmıştır.
Yapılan bu yasal değişiklikle,
I. Laik devlet ve toplumsal düzenin sağlanması,
II. Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi,
III.Toplumsal eşitliğin sağlanması
hedeflerinden hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III5

Osmanlı Devleti zamanında ülkede bir çok tekke ve zaviye kurulmuştu. Bunların bazıları son dönemlerde, topluma faydalı olmaktan uzaklaşmış hatta işsiz güçsüz kişilerin toplandığı yerler olmuştu. Buralardaki bazı kişiler, falcılık, büyücülük ve muskacılıkla insanların dini duygularını istismar etmişlerdir.
Bu bilgilere göre, tekke ve zaviyeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Tekke ve zaviyelerin toplumda birlik ve beraberliği sağladığı
B) İnsanların dini duygularının bazı tekke ve zaviyelerde istismar edildiği
C) Osmanlı Devleti'nin dini kurumlara önem verdiği
D) Zamanla tekke ve zaviyelerin amacının dışında faaliyet gösterdiği


6

Efendiler ve ey Millet! iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat (yol) uygarlık tarikatıdır.
Mustafa kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilgilidir?


A) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
B) Miladi Takvimin kullanılmaya başlaması
C) Tekke ve Zaviyerin kapatılması
D) Uluslar arası ölçü birimlerinin kullanılması


7

Türkiye'de,
I. Alaturka saat yerine uluslararası saatin kabul edilmesi,
II. Hafta sonu tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması,
III. Türk Dil Kurumu'nun kurulması
gelişmelerinden hangileri Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye yöneliktir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III


8

Cumhuriyet'in ilk yıllarında resmi işlerde birden fazla takvim kullanılmıştır. Ancak 1925 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm işlerde Batı'dan alınan Miladi Takvim kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak, Miladi Takvim'in kabulü ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?


A) Resmi yazışmalarda kolaylık sağlamak
B) Takvim kullanımında ikilikten çıkan kargaşayı önlemek
C) Batı ile yapılacak ilişkileri kolaylaştırmak
D) Devletçilik ilkesini yerleştirmek


9

Türkiye Cumhuriyetinde;
- 1 Ocak 1926'dan itibaren yeni saat sistemi ve miladi takvime geçildi.
- 1928'de uluslararası rakamlar kabul edildi.
- 1931'de ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan bu değişikliklerin amacı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Avrupa devletleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak
B) Batılı devletlerin isteklerini yerine getirmek
C) Çağa ayak uydurmak
D) Ölçü ve tartı alanında ülke genelinde yaşanan karmaşayı ortadan kaldırmak


10


Diyagramda bazı yenilikler verilmiştir
Buna göre bu gelişmelerin sonucu olarak soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A) Şehirlerden köylere göç hareketlerinin başlaması
B) Avrupa devletleri ile ilişkilerin kolaylaşması
C) Toplumsal ayrıcalıkların kaldırılması
D) Hükümet işlerinin denetlenmesi


11

26 Mart 1931 tarihinde çıkarılan "Ölçüler Kanunu" ile eskiden kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Arşın, endaze, okka gibi hem yeteri kadar belirli olmayan hem de bölgelere göre değişen eski ölçü birimleri kaldırıldı. Yerine uluslararası ölçü sistemleri kabul edildi.
Bu durum;
I. Yurdun her yerinde aynı ölçü düzeninin kullanılması
II. Diğer devletlerle ticari ilişkilerimizde kolaylık sağlanması
III. Avrupa'dan ekonomik yardım alınması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I, II ve III


12

Yapılan bazı inkılaplar;
- Ölçülerde ve takvimde değişiklik yapılması
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması
- Kılık kıyafette değişiklik yapılması
Yukarıdaki inkılapların daha çok hangi alanda düzenlemeyi içerdiği söylenebilir?


A) Hukuk           B) Askerî
C) Toplumsal     D) Ekonomik


üst